Contact Details
Dr. M. V. Ravi
Senior Scientist & Head

ICAR Krishi Vigyan Kendra, Gangavathi (Koppal), ARS Campus, Kanakagiri Road,
Gangavathi-583227 (Karnataka, India)

e-mail : kvk.koppal@icar.gov.in
Phone : 08533-272518